NM 2008 - Bijgewerk: 16 april 2018


Seniorenplatform voorheen Seniorenraad: Geschiedenis en toekomst


In de voormalige Gemeente Venlo was er een regelmatig overleg met alle organisaties die actief waren op het gebied van ouderenwerk. Het toenmalige College van B & W besloot tot de oprichting van een Seniorenraad, onder meer om overleg met de veel uiteenlopende kleinere (belangen)groepen te coördineren. Voor het College zou dat een veel efficiëntere manier van overleg zijn.


De stichting Wel.Kom kreeg de opdracht die wens van het College vorm te geven. Zo kwam er een eerste treffen van al die afzonderlijke (belangen)groepen. Die bijeenkomst bestond uit een 30 tal mensen, die ieder voor zich opkwamen voor de eigen organisatie.

 

De startfase


Aanvankelijk werden drie speerpunten geformuleerd:

1) gestreefd dient te worden naar soberheid en doelmatigheid.

2) zo nodig dient een beroep te kunnen worden gedaan op facilitaire ondersteuning.

3) er dient een keuze te worden gemaakt tussen enerzijds een overkoepelend orgaan met eigen identiteit en verantwoordelijkheid of anderzijds een seniorenraad.


Op 26 oktober 2001 was uiteindelijk de oprichting een feit,

Het toenmalige bestuur formuleerde:

1) De Seniorenraad zal een zelfstandige en onafhankelijke rol moeten vervullen.

2) Zij profileert zich als adviesorgaan aan de gemeentelijke bestuursorganen, daarnaast ook aan andere instanties zoals b.v. Ziekenfondsen, verpleeg- en verzorgingshuizen, woningbouwverenigingen enz.


De eerste samenstelling


De KBO’s uit Tegelen, Belfeld en Steijl, de Stichting Open Bejaardenwerk (SOB), de Belangenorganisatie Senioren, De Algemene Nederlandse Bond van Ouderen (AnBo) en het   Seniorenplatform Tegelen, alsmede de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) vormden gezamenlijk het eerste bestuur, de eerste Seniorenraad.


De erkenning


Op 21 november 2001 volgde per brief een erkenning van de SeRaVe Venlo door de Gemeente Venlo als officieel adviesorgaan namens alle senioren van 55 jaar en ouder in de Gemeente Venlo.


De Toekomst


Qua samenstelling zullen dit jaar (2009) enige veranderingen worden doorgevoerd die direct het gevolg zijn van de gemeentelijke herindeling (Arcen-Lomm en Velden).


Qua taken is er een voortdurende discussie in dagelijks bestuur en Seniorenraad nu Seniorenplatform.

Er lijkt niet helemaal aan te ontkomen dat ook naast deelname in advies- en projectgroepen en het gevraagd en ongevraagd adviseren over de meest uiteenlopende onderwerpen in de richting van de Gemeenteraad en gemeentelijk dagelijks bestuur, zich ook zal moeten focussen op operationele activiteiten, zoals een jaarlijkse seniorendag.U bent hier: HOOFDPAGINA > SENIORENPLATFORM  VENLO

Naar boven