NM 2008 - Bijgewerk: 16 april 2018

U bent hier: HOOFDPAGINA > SENIORENPLATFORM  VENLO > VERSLAGEN
Jaarverslag Seniorenplatform Venlo

2017Voorwoord:  van Verandering naar Vernieuwing


Het afgelopen jaar was een jaar van verandering. We hebben een start gemaakt met maar liefst drie nieuwe vertegenwoordigers in ons midden. Voor een platform dat bestaat uit acht personen een groot verschil. Maar het geeft ook nieuw elan en als iedereen zijn draai gevonden heeft zal zeker blijken dat we met deze ploeg de belangen van de senioren van Venlo in veilige handen hebben.

Nieuw zijn ook de drie themagroepen: Huizen van de Wijk – Mobiliteit -Communicatie. In deze themagroepen zijn naast de senioren ook vertegenwoordigers van Cliëntenraad en Gehandicaptenraad actief. De opzet is dat deze themagroepen zich verdiepen in de zaken in hun aandachtsveld die voor verbetering in aanmerking komen. Zodra er een rapportage gemaakt is van een probleem en mogelijke oplossingen aangedragen zijn, wordt dit voorgelegd aan de voorzitters die dan bepalen welke raad of platform dit voorlegt aan college of gemeenteraad.

In de gemeentelijke politiek was het een onrustig jaar. Maar liefst twee wethouders stapten op naar aanleiding van het veel te hoogopgelopen tekort in het sociale domein. En de Partij van de Arbeid vertrok uit de coalitie om de stad bestuurbaar te houden. Hierdoor werden veel zaken in de gemeentelijke begroting bevroren, en dat had uiteraard ook invloed op het reilen en zeilen bij ons platform.

Vooruitkijkend zal het jaar van verandering opgevolgd worden door het jaar van de vernieuwing. We willen nieuwe wegen vinden om de belangen van de senioren te behartigen. Meer naar buiten gericht en proactief te werk gaan.

Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart organiseren wij een debat, omdat de belangen van onze achterban nauwelijks terug te vinden zijn in de partijprogramma's.

Op de webpagina's VanVenlo.nl en Utdorp.nl zullen wij activiteiten posten en de thema's die wij behandelen zodat de senioren in onze mooie stad beter de weg naar ons weten te vinden.Inhoud Evaluatie 2017


1.  Inleiding


2.  Interne Organisatie


3. Vergaderingen 2017Evaluatie 20171.   Inleiding.


Het Seniorenplatform Venlo is vanaf 17 april 2013 de voortzetting van de Stichting Seniorenraad Venlo, die op 26 oktober 2001 is opgericht.


Het Seniorenplatform Venlo is een officieel adviesorgaan van de Gemeente Venlo en komt op voor de belangen van de ouderen met als doel dat zij in staat kunnen worden gesteld om volwaardig te kunnen participeren in deze maatschappij.


Het Seniorenplatform Venlo kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het College van B&W, de Gemeenteraad en alle organisaties die beleid voeren aangaande ouderen.


2.    Interne organisatie.


Dagelijks Bestuur.


G.T.M. van Beers  voorzitter

C.J. van Amerongen  vicevoorzitter

J.P.A. Kempen   secretaris/ tijdelijk penningmeester tot 170322

K.M.A. Nefkens  penningmeester vanaf 170322


In het jaar 2017 hadden de navolgende personen zitting in het Seniorenplatform Venlo,

onder vermelding van de organisatie die ze vertegenwoordigen:


Onafhankelijk:


G.T.M. van Beers

L. Maas

J.J.W. Rikken


S.O.B. Venlo


F.M.C. Hoedemaekers       

J.L.A. Ebus    reserve lid


K.B.O. Afdelingen Venlo (9 afdelingen):


J.P.A. Kempen

K.M.A. Nefkens  


B.O.S.:


C.J. van Amerongen


JvV:


C.R.J. Vane        


Andere culturen:

Geen.Vertegenwoordiging:


Het Seniorenplatform Venlo is vertegenwoordigd in de volgende organisaties:

Adviesraad Sociaal Domein (voorheen WMO-Raad) met twee personen.

Programmaraad Omroep Venlo met een persoon.3.   Vergaderingen 2017.


34e op 24 januari 2017.

De nota “”Gezondheidsbeleid 2017-2020”” is aan de orde geweest door een presentatie van de beleidsmedewerker van de gemeente. Een aantal punten is door de aanwezigen van commentaar voorzien, we sluiten ons verder aan bij het advies van de Adviesraad Sociaal Domein (ArSD).

Verder zijn een drietal personen op deze vergadering aanwezig, twee als opvolger van vertrokken leden en een als vertegenwoordiger van de nieuwe ouderenorganisatie

“”Jongeren van Vroeger”” (JvV). Zij wonen deze vergadering bij om te zien in hoeverre zij een bijdrage kunnen leveren en geven daarna aan zitting te willen nemen. Aldus besloten.


35e op 22 februari 2017.

Het verslag van de bijenkomst op 25 januari 2017 van een drietal leden van dit platform met wethouder Taks wordt doorgenomen. Daarin is onze bezorgdheid geuit over de sterk wisselende bemensing van de I&A punten alsmede over de kwalitatieve inbreng van die personen.

Gewezen wordt op het voornemen het subsidiestelsel volledig te veranderen, het is van belang om ook als ouderenorganisaties de vinger aan de pols te houden en de geplande bijeenkomsten te bezoeken. Alle subsidieontvangers zijn daartoe uitgenodigd.

Vanuit het sinds enige tijd functionerende overleg tussen de voorzitters van de diverse gremia is opgemerkt dat een aantal zaken gelijktijdig door die gremia worden behandeld en/of onderzocht. Het voorstel om dit in gezamenlijke themagroepen te doen mondt uit in een opzet daartoe. Wij als SPF sluiten ons daarbij aan.

Tenslotte komen het Jaarverslag en de het financiële verslag aan de orde, ze zullen in maart af geprocedeerd worden.  


36e op 22 maart 2017.

Het beleidsplan “”Integrale aanpak Schuldhulpverlening 2017-2020 in Venlo”” is besproken, waarbij vanuit het SPF wordt gewezen op de voorlichting om de preventie onder de aandacht te brengen en op de zorg voor laagdrempeligheid. In het advies vanuit de ArSD wordt dit aan de orde gesteld.

De jaarstukken worden goedgekeurd, vooraf aan de vergadering hebben dhrn Rikken en Hoedemaekers als kascontrole de financiële stukken bekeken en goedgekeurd. E.e.a. zal op de website geplaatst worden. Dhr. Nefkens zal vanaf heden als penningmeester functioneren.


37e op 26 april 2017.

Het “”Seniorenpakket”” wordt uitgelegd door de betreffende beleidsmedewerker. Het is een verzameling van alle regelingen zowel van de gemeente Venlo als het Rijk en b.v. Omnibuzz, waar ouderen gebruik van kunnen maken. Men kan het op vele plaatsen verkrijgen.

Ook het aanvalsplan “”Laaggeletterdheid”” wordt besproken: bij de achterban nagaan in hoeverre dit thema bekend is en suggesties voor mogelijke aanpak hiertoe inbrengen

De namen van de leden van het SPF die deelnemen aan de drie themagroepen zijn bekend.

Omdat de statuten niet meer geheel correct zijn wordt eenstemmig besloten deze te wijzigen.


38e op 24 mei 2017.

Door een aantal oorzaken is hiervan geen verslag gemaakt. Volgens de agenda stonden geen stukken ter bespreking.

 

39e op 28 juni 2017

Gezien de ontwikkelingen omtrent het immense tekort van de gemeente Venlo over 2016, met name in het Sociale Domein, gaat een groot gedeelte erover of dit betekent dat veel beleidsplannen daarin ook gewijzigd gaan worden. Als dit zo zou zijn hebben wij daarin onze normale taak.

Er volgt nog een discussie welke wijzigingen in de statuten aangebracht dienen te worden.

Vanuit het voorzittersoverleg wordt gemeld dat de Gehandicaptenraad geen voorzitter meer heeft, de huidige heeft zich teruggetrokken.


40e op 27 september 2017.

Er zijn geen stukken aan de orde geweest.

Het halfjaarlijks overleg tussen wethouder Aldewereld en drie personen uit het SPF heeft niet veel opgeleverd, de wethouder is pas in juni als zodanig op onze dossiers bezig.

Het stuk “”wijziging statuten”” is door allen ondertekend en kan aan de notaris worden voorgelegd.

 Verder ontstaat een hele discussie over het functioneren van onszelf. Besloten wordt op een heidag in november o.a. hierop nader in te gaan. Een voorstel uit de discussie te weten het bijwonen van een van de maandelijkse vergaderingen van de raadsbijeenkomsten zal worden uitgevoerd met de nieuwe leden van het SPF. Vooral in de Beeldvormende bijeenkomst zijn er inspraakmogelijkheden voor wie dan ook.


41e op 25 oktober 2017.

Een uitleg wordt gegeven over de stand van zaken bij de drie sociale domeinen door een beleidsmedewerker. Met name de wijk- en uitvoeringsteams gaan op de schop. Uitgangspunt blijft echter de door de gemeenteraad in 2014 vastgestelde visie op de uitvoering van de drie D’s.

Eveneens volgt een uitleg over het “”Uitvoeringsplan Gezondheidsbeleid””. Het SPF geeft aan indien nodig hierbij betrokken te blijven.

De voorzitter en dhr. Hoedemaekers hebben een leerzame beeldvormende bijeenkomst van de raad bijgewoond.

De drie werkgroepen uit het voorzittersoverleg zijn van start gegaan.


42e op 22 november 2017.

De heidag is voornamelijk besteed aan de toekomst van Venlo qua samenstelling populatie, woningaanbod, vervoer, werkgelegenheid. Dit met name vanuit het gegeven dat in 2035 de helft van de bevolking ouder is dan 55 jaar en dit dus consequenties kan/zal hebben voor de inwoners op alle gebieden.

Er is een korte vergadering geweest waarin een omissie is gecorrigeerd: de herbenoeming van de voorzitter per januari 2018 en van dhrn Kempen en Rikken per april 2017. Venlo, 29 januari 2018

 J. Kempen

 Secretaris

Naar boven