NM 2008 - Bijgewerk: 16 april 2018

Huis voor de Zorg opent Meldpunt (her)indicatiestelling


Voor alle ervaringen rondom de indicatie en herindicatiestelling huishoudelijke verzorging


Op www.meldpuntherindicatie.nl en op 046-4208079 kunnen mensen uit Limburg hun ervaringen melden rondom de (her)indicatiestelling. Deze indicatiestelling gebeurt op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het huis voor de Zorg komt op voor de belangen van consumenten en patiënten die gebruik maken van zorg en wil met dit meldpunt peilen hoe de (her)indicatiestelling verloopt. Het meldpunt is een landelijk initiatief van samenwerkende cliëntenorganisaties.


Waarom dit meldpunt?

Met dit meldpunt wil het huis voor de Zorg consumenten die onlangs voor het eerst zijn geïndiceerd of  opnieuw zijn of  moeten worden geïndiceerd een onafhankelijk plaats bieden om meldingen te doen over hun indicatiestelling. Het huis voor de Zorg behartigt de belangen van patiënten en consumenten in samenspraak met o.a. de gemeentelijke WMO-raden. Om dit goed te doen is het heel belangrijk te weten wat er leeft en welke mogelijke problemen er zijn.


Wat is een indicatie?

Een indicatiestelling is een beoordeling door deskundige(n) of iemand in aanmerking komt voor (in dit geval) huishoudelijke verzorging. Bij deze beoordeling wordt er gelet op persoonlijke omstandigheden en de regels die in de wet zijn vastgesteld. De (her)indicatiestelling is een advies aan de gemeente. De gemeente neemt op basis van het indicatieadvies een beslissing over de te verlenen zorg. Wanneer de aanvrager het  niet eens is met het advies, kan hij of zij bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente.


Wat gebeurd er met de meldingen?

Als blijkt dat uit een bepaalde gemeente of regio veel meldingen worden ontvangen,  kan het Huis voor de Zorg in samenwerking met lokale patiënten en consumentenplatforms en WMO-raden de betreffende gemeente met deze gegevens confronteren. Daarnaast worden de resultaten van deze meldactie gepubliceerd op de websites van de deelnemende organisaties en verspreid onder de WMO-raden in Limburg. De landelijk gebundelde resultaten worden ook aangeboden aan het ministerie van VWS, de Tweede Kamer en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).


Waar terecht?

Mensen kunnen hun ervaringen, vragen en klachten melden via www.meldpuntherindicatie.nl , of via 046-4208079, het telefoonnummer van het Huis voor de Zorg voor al uw Ervaringen, Informatie en Klachten. Het meldpunt blijft minimaal 6 maanden open.
Voor meer informatie over de deelnemende organisaties kunt u terecht op de volgende Websites:


www.huisvoordezorg.nl

www.zorgbelang-nederland.nl

www.ouderenorganisaties.nl/site

U bent hier:HOOFDPAGINA > Huis voor de zorg